HOME
PORTFOLIA / TECZKI
BIAŁO-CZERWONA / WHITE-RED
PROTEST TWÓRCÓW
BANK KALENDARZY
BANK WYSTAW
TWÓRCY I PRAWO
O NAS
KONTAKT
aktualizacja: 18.07.2021

bialo-czerwona
REGULAMIN KONKURSU     Regulamin B-C/ W&R     wszystko o B-C/ W&R
     
Regulamin konkursu 6. edycji wydawnictwa
Biało-Czerwona/ White&Red
zwany dalej Regulaminem konkursu

1. Organizator

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP, wydawca B-C/ W&R, zwane dalej Organizatorem.

2. Cele konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie grupy artystów i debiutantów – twórców sztuki użytkowej i umożliwienie im bezpłatnej Prezentacji w części REKLAMA, PROJEKT.

2. Wyłonienie projektu okładki wydania albumowego B-C/ W&R.

3. Animacja i promowanie kreatywnych postaw społecznych, promowanie poszerzania obecności sztuki w społeczeństwie i wysokiej jakości artystycznej sztuki użytkowej i reklamy.

4. Promowanie w Polsce i za granicą najciekawszych oraz najbardziej obiecujących twórców polskiej sztuki użytkowej.

3. Tematy konkursu

Temat 1: Prezentacja twórcy i jego oferty, zwana dalej Prezentacją.

Temat 2: Projekt okładki wydania albumowego B-C/ W&R .

4. Uczestnicy konkursu

1. Konkurs adresowany jest do artystów i twórców reklamy z całej Polski.

2. Do udziału w konkursie na Temat 1 zapraszamy szeroko pojętych debiutantów (bez względu na wiek) – tych, którzy czują się na początku swojej artystycznej i/ lub zawodowej drogi.

3. Do udziału w konkursie Temat 2 zapraszamy wszystkich twórców.

4. W konkursie dopuszcza się wyłącznie zgłoszenia autorskie.

5. Nagrody

1. W Temacie 1 nagrodą jest darmowa publikacja zgłoszonej Prezentacji w części REKLAMA, PROJEKT we wszystkich mediach B-C/ W&R.

2. Nagrody zostaną przyznane w ilości do 40% liczby Prezentacji w każdej z planowanych w części REKLAMA, PROJEKT dyscyplin.

3. W Temacie 2 nagrodą jest publikacja zwycięskiej pracy na okładce wydania albumowego B-C/ W&R oraz darmowa publikacja jednej Prezentacji autora we wszystkich mediach B-C/ W&R.

6. Zgłoszenia

1. Na Temat 1 – Prezentację, jeden autor może zgłosić 1 pracę w jednym dziale/ dyscyplinie w wydawnictwie albumowym (w postaci rozkładówki) i/ lub na płycie CD i/ lub w Internecie (www.biało-czerwona.pl i www.white-red.pl). Jeden autor może zgłosić uczestnictwo w konkursie w dowolnej ilości działów/ dyscyplin.

2. W przypadku pozytywnej kwalifikacji przez Jury zgłoszonej pracy, autor nie może w tym samym dziale/ dyscyplinie wykupić drugiej Prezentacji.

3. Na Temat 2 – okładkę, jeden autor może zgłosić dowolna ilość prac.

4. Uczestnicy konkursu wnoszą opłatę w wysokości 50 PLN za każdą zgłoszoną do konkursu pracę (szczegóły dot. płatności w Regulaminie B-C/ W&R).

5. Prace konkursowe powinny zostać dostarczone na adres wskazany w Regulaminie B-C/ W&R najpóźniej w przeddzień posiedzenia Jury, którego termin zostanie podany w pierwszych dniach września.

7. Kryteria oceny prac

1. Wysoka jakość merytoryczna i formalna Prezentacji autora

2. Kreatywność i nowoczesność projektu okładki /założenia projektu precyzuje SPECYFIKACJA OKŁADKI/.

3. Zgodność z Regulaminami Konkursu oraz Regulaminem B-C/ W&R, w tym szczególnie z podanymi parametrami technicznymi w SPECYFIKACJI.

4. Prace złej jakości technicznej lub niezgodne z innymi postanowieniami Regulaminu B-C/ W&R zostaną wykluczone z konkursu.

8. Jury, rozstrzygnięcie konkursu, terminy

1. W Jury konkursu zasiądą uznani twórcy, profesorowie ASP (skład podany zostanie tydzień przed posiedzeniem) oraz 2 przedstawicieli Organizatora.

2. Termin posiedzenia JURY, planowany pod koniec września, zostanie podany z min. 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej najpóźniej 3 dni po posiedzeniu Jury.

4. Wszyscy laureaci konkursu zostaną powiadomieni pocztą mailową oraz listownie o wynikach konkursu. Pocztą mailową informację otrzymają wszyscy uczestnicy.

5. Jury przyzna jedną nagrodę w Temacie 2, a w Temacie 1 w ilości 30-40% ilości Prezentacji w każdej z planowanych B-C/ W&R dyscyplin.

6. Jury zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody w Temacie 2 i przyznania innej ilości nagród w Temacie 1, zależnie od ich jakości oraz ilości zgłoszeń.

7. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne i nieodwołalne.

9. Postanowienia ogólne

1. Wraz z pracą należy przysłać wypełnioną Kartę Zgłoszeniową (PDF wkrótce do pobrania ze strony: Wszystko o B-C/ W&R).

2. Dla usprawnienia bieżącej komunikacji z uczestnikami obu konkursów Organizator sugeruje wcześniejsze wypełnienie FORMULARZA KONTAKTOWEGO.

3. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

4. Prace uszkodzone w trakcie transportu pocztowego mogą nie zostać dopuszczone, zależnie od decyzji jury, do konkursu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnych publikacji i wykorzystania nadesłanych prac oraz do przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu – zgodnie z postanowieniami Regulaminu B-C/ W&R.

6. We wszystkich pozostałych sprawach obowiązuje Regulamin B-C/ W&R.

 
HOME   PORTFOLIA   BIAŁO-CZERWONA/ White-Red   PROTEST TWÓRCÓW   TWÓRCY I PRAWO   KONTAKT  
copyright 2003-2021 - ® Janusz Kobyliński