HOME
PORTFOLIA / TECZKI
BIAŁO-CZERWONA / WHITE-RED
PROTEST TWÓRCÓW
BANK KALENDARZY
BANK WYSTAW
TWÓRCY I PRAWO
O NAS
KONTAKT
aktualizacja: 18.07.2021
  bialo-czerwona
DZIAŁY 
PRASA DONOSI 
STATUS TWÓRCY 
PRAWO AUTORSKIE 
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 
TWÓRCZE PODATKI 
 
PRAWO AUTORSKIE

Podstawowe terminy i zwroty
dotyczące prawa autorskiego i praw pokrewnych.

AUTOR
Osoba, która jest twórcą utworu (Art.8.2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

UTWÓR
Każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, utrwalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (Art. 1.1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Przedmiotem prawa autorskiego są - w szczególności - utwory:

 1. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne, programy komputerowe)
 2. plastyczne
 3. fotograficzne
 4. lutnicze
 5. wzornictwa przemysłowego
 6. architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne
 7. muzyczne i słowno-muzyczne
 8. sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne
 9. audiowizulane (w tym wizualne i audialne) (Art. 1.2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

PRAWA AUTORSKIE
To prawa autorskie osobiste i prawa autorskie majątkowe.

AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE
Chronią nie ograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:

 1. autorstwa utworu
 2. oznaczenie utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem, albo do udostępnienia go anonimowo
 3. nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania
 4. decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności
 5. nadzoru nad sposobem korzystania z utworu (Art. 16 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
Są to prawa niezbywalne, nie można ich na nikogo przenieść. Autor może natomiast zobowiązać się, że nie będzie wykonywał swoich autorskich praw osobistych (np. zgadza się, żeby nie podawano jego nazwiska jako autora). Może także upoważnić osobę trzecią do wykonywania tych praw (np. do dokonywania zmian w utworze w jakimś zakresie).

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE
Prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. (Art. 17 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Autor może uzależnić każdorazowe publiczne wykorzystanie swojego utworu od uiszczenia należnego honorarium. W przeciwieństwie do autorskich praw osobistych autorskie prawa majątkowe są zbywalne. Autor może je przenieść na osobę trzecią, może także udzielić licencji na korzystanie z utworu.

WYKORZYSTANIE UTWORU
Zależy od uiszczenia autorowi odpowiedniego honorarium. Art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wymienia 12 pól eksploatacji na których może być wykorzystany utwór:

 1. utrwalenie,
 2. zwielokrotnienie określoną techniką,
 3. wprowadzenie do obrotu,
 4. wprowadzenie do pamięci komputera,
 5. publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie,
 6. wystawienie,
 7. wyświetlenie,
 8. najem,
 9. dzierżawa,
 10. nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną,
 11. nadanie za pośrednictwem satelity,
 12. równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną.

HONORARIUM
Wynagrodzenie przekazywane autorowi z tytułu wykorzystania jego chronionego utworu.

PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAWA MAJĄTKOWYCH
Odpłatne lub nieodpłatne przeniesienie praw do korzystania z utworu, rozporządzania nim i pobierania wynagrodzenia z tego tytułu. Autor, który przeniesienie majątkowe prawa autorskie, nie może już z nich korzystać, czyli nie może zarabiać na danym utworze na tych polach eksploatacji, do których przeniósł swoje prawa. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje wykorzystywanie utworu wyłącznie na polach eksploatacji wymienionych w umowie.

LICENCJA
Upoważnienie (pozwolenie) dane przez autora lub osobę której przysługują autorskie prawa majątkowe (licencjodawca) użytkownikowi utworu (licencjobiorca) na wykorzystywanie utworu w sposób i na warunkach ustalonych między nimi w odnośnej umowie (umowa licencyjna). Umowa licencyjna obejmuje zezwolenie na wykorzystywanie utworu wyłącznie na polach eksploatacji wymienionych w umowie. Zawarcie umowy licencyjnej nie powoduje przeniesienia autorskich praw majątkowych, przysługują one nadal licencjodawcy, który może udzielać dalej innym osobom licencji. Licencja może być wyłączna i wówczas licencjodawca zobowiązuje się, że nie będzie udzielał licencji innym osobom poza licencjobiorcą ani sam korzystał z utworu. Licencja może być udzielona na czas oznaczony lub nieoznaczony.

NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH
Nielegalne wykorzystanie utworu chronionego przez prawo autorskie. Wykorzystanie utworu bez wiedzy i zgody autora oraz bez wypłacenia należnego autorowi honorarium.

ARTYSTYCZNE WYKONANIE
Każde wykonanie utworu mające charakter artystyczny, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Artystycznymi wykonaniami są w szczególności działania: aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, tancerzy i wokalistów oraz osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania.

UTWÓR OPUBLIKOWANY*
utwór, który za zezwoleniem twórcy został zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie.

OPUBLIKOWANIE RÓWNOCZESNE UTWORU*
opublikowanie utworu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w okresie trzydziestu dni od jego pierwszej publikacji.

UTWÓR ROZPOWSZECHNIONY*
utwór, który za zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie.

NADAWANIE UTWORU*
rozpowszechnianie utworu drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposób bezprzewodowy (naziemny lub satelitarny) lub w sposób przewodowy.

ORGANIZACJE ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA
prawami autorskimi lub pokrewnymi, są to stowarzyszenia zrzeszające twórców, artystów wykonawców, producentów lub organizacje radiowe i telewizyjne, których statutowym zadaniem jest zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich lub pokrewnych oraz wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy (Art. 104.1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)


................
* - definicje zaczerpnięte z artykułu Gazety Prawnej

DO GÓRY
HOME   PORTFOLIA   BIAŁO-CZERWONA/ White-Red   PROTEST TWÓRCÓW   TWÓRCY I PRAWO   KONTAKT  
copyright 2003-2021 - ® Janusz Kobyliński