HOME
PORTFOLIA / TECZKI
BIAŁO-CZERWONA / WHITE-RED
PROTEST TWÓRCÓW
BANK KALENDARZY
BANK WYSTAW
TWÓRCY I PRAWO
O NAS
KONTAKT
aktualizacja: 10.04.2019

PROTEST TWÓRCÓW
 HISTORIA
 PAMIĘTACIE?

  Kronika 2003
Relacje z PROTESTU z 2003 roku
 
PROTEST 201?  

"POROZUMIENIE ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE" w trosce o przyszłość polskiej kultury i sztuki pragnie zwrócić uwagę najwyższych władz Rzeczypospolitej na ich odpowiedzialność za los kultury narodowej, za jej przyszłość.

"POROZUMIENIE ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE" zostało powołane w celu koordynacji działań zmierzających do kompleksowego uregulowania wszelkich przepisów prawnych, gwarantujących rozwój kultury narodowej i zapewnienia właściwych warunków uprawiania twórczości i działalności intelektualnej.

W skład POROZUMIENIA wchodzą:

 • Rada Konsultacyjna Związków Zawodowych i Stowarzyszeń Twórców Kultury
  oraz związki i stowarzyszenia:
 • Klub Fotografii Prasowej przy SDP
 • Konfederacja Polskich Producentów Artystycznych PRODART
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Artystów Scen Muzycznych
 • Polskie Stowarzyszenie Estradowe POLEST
 • Polskie Stowarzyszenie Jazzowe
 • Sekcja Krajowa Pracowników Instytucji Artystycznych NSZZ Solidarność
 • Stowarzyszenie Architektów RP
 • Stowarzyszenie Autorów i Wydawców POLSKA KSIĄŻKA
 • Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
 • Stowarzyszenie Dziennikarzy RP
 • Stowarzyszenie Muzyków Rozrywkowych w Polsce
 • Stowarzyszenie Operatorów Filmu Fabularnego
 • Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków
 • Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich
 • Stowarzyszenie Twórców Fotoklub Rzeczpospoptej Polskiej
 • Stowarzyszenie Twórców Ludowych
 • Związek Autorów Filmowych
 • Związek Artystów Scen Polskich
 • Związek Kompozytorów Polskich
 • Związek Literatów Polskich
 • Związek Polskich Artystów Fotografików
 • Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików
 • Związek Polskich Artystów Plastyków
 • Związek Polskich Artystów Plastyków POLSKA SZTUKA UŻYTKOWA
 • Związek Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR
 • Związek Stowarzyszeń Artystów Wykonawców STOART
 • Związek Zawodowy Aktorów Polskich
 • Związek Zawodowy Polskich Artystów Plastyków
 • Związek Zawodowy Stowarzyszonych Twórców FORUM

  /aktualizacja z dnia 14.01.2005, po dołączeniu się ZAKR-u/
  ............................................................

  21 Postulatów Porozumienia Łazienki Królewskie


  A. Postulaty w zakresie polityki kulturalnej i medialnej Rzeczpospolitej Polskiej:

  1. Przeznaczenie na kulturę minimum 2% PKB.

  2. Zwiększenie odpowiedzialności władz państwowych za edukacje w dziedzinie kultury i sztuki, w szkolnictwie ogólnym oraz w środkach przekazu.

  3. Zagwarantowanie dostępu do kanonu klasyki kultury narodowej w postaci dotowanych wydań narodowych dzieł literatury, plastyki, muzyki, teatru, filmu, radia i telewizji.

  4. Utworzenie gwarancji prawnych dla prawidłowego gospodarowania przestrzenią kraju:

  1. objęcie ochroną prawną współczesnego dorobku kulturowego,

  2. stworzenie ustawy o architekturze,

  3. przeznaczanie 1-3% nakładów inwestycyjnych w budownictwie na cele humanizacji i estetyzacji dziełami plastycznymi przestrzeni miast i osiedli,

  4. zagwarantowanie w polskim systemie zamówień publicznych pierwszoplanowej pozycji kryterium oceny jakości rozwiązań przy wyborze sposobu rozstrzygania podstawowych problemów urbanistycznych, architektonicznych i plastycznych - ze wskazaniem na konkurs jako optymalny sposób wyboru twórcy mającego rozwiązywać zagadnienia inwestycyjne i planistyczne dot. przestrzeni publicznych.

  5. Stworzenie ustawy o plastyce - w tym utworzenie Urzędu Plastyka Kraju i ekspozytur terenowych.

  6. Stworzenie ustawy o instytucjach artystycznych.

  7. Zmiana podległości wojewódzkich konserwatorów zabytków podporządkowująca ich Generalnemu Konserwatorowi Zabytków. Ich działania powinna wspierać nowo tworzona ustawa "O ochronie dziedzictwa kulturowego" wyraźnie określająca źródła finansowania tej ochrony.

  8. Zachowanie dotychczasowego procentowego udziału twórczości polskiej w programach radiofonicznych i telewizyjnych - odrzucenie obecnego brzmienia projektu nowelizacji art.15 ustawy o radiofonii i telewizji oraz zastrzeżeń do Konwencji Rzymskiej.

  9. Przeprowadzenie zmian ustawowych zmierzających do faktycznego zapewnienia pełnienia przez media publiczne służby społeczeństwu - w sferze kulturotwórczej, edukacyjnej i informacyjnej.

  10. Przywrócenie roli polskiego wzornictwa przemysłowego w polityce przemysłowej kraju celem zwiększenia konkurencyjności polskiego eksportu towarów przemysłowych, rolnych i kulturalnych.

  11. Uregulowanie praw do własności instytucji kultury.


  B. Postulaty w zakresie warunków twórczości:

  1. Stworzenie Ustawy o działalności twórczej (status twórcy, jego prawa, obowiązki i zasady wykonywania swojej specjalizacji twórczej, wydzielone miejsce i narzędzia indywidualnej pracy twórczej, zapewnienie bezpłatnego wstępu do galerii, muzeów, filharmonii, teatrów i kin).

  2. Kompleksowa weryfikacja Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  3. Wprowadzenie ochrony rynku pracy dla polskich twórców i artystów wykonawców na najkorzystniejszych zasadach przyjętych w krajach Unii Europejskiej (licencje zawodowe, zamówienia publiczne, uprawnienia budowlane).

  4. Przeprowadzenie profesjonalnymi metodami badań poziomu bezrobocia wśród twórców.

  5. Przeprowadzenie zmian ustawowych zapewniających dziennikarzom status wolnego zawodu i jego ochronę.

  6.Pakiet spraw podatkowych:
  a/ utrzymanie 50% kosztów uzyskania przychodów z dzieł tworzonych przez twórców
  i artystów wykonawców,
  b/ przywrócenie możliwości opodatkowania twórców i artystów wykonawców na zasadach dawnego tzw. konta "W",
  c/ utrzymanie zerowej stawki VAT do umów o dzieła twórców oraz książek.

  7. Pakiet spraw ubezpieczeń:
  a/ utrzymanie dotychczasowych zasad emerytalnych i rentowych dla pracowników instytucji artystycznych,
  b/ dostosowanie ustaw o ubezpieczeniu społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnym dla twórców nie zatrudnionych na etatach,
  c/ umożliwienie opłacania składek ma ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w zależności od wypłaconych honorariów,
  d/ zwrot zagarniętych przez Państwo indywidualnych składek na tzw. emerytury twórcze,
  e/ utworzenie specjalistycznych placówek służby zdrowia uwzględniającej specyfikę środowiska twórców.

  8. Nowelizacja ustawy o grach losowych (art.47b ust.1a) umożliwiająca stowarzyszeniom i związkom twórców udział w podziale środków finansowych,

  9. Nowelizacja Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu zapewniania sprawiedliwej reprezentacji stowarzyszeń twórców w Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

  10. Utrzymanie Funduszu Promocji Twórczości.

  ..........................................................................
  Ściągnij POSTULATY jako doc lub pdf


 •  
  PROTEST TWÓRCÓW   DO GÓRY
   
   LINKI 2006

    PODPISY
  Zobacz LISTĘ SYGNATARIUSZY PROTESTU
    FORUM
  PUBLICYSTYKA,
  panel dyskusyjny
    NAPISZ
  OPINIE, OCENY, WYPOWIEDZI...
   PRASA pisze...
  PRASA O PROTEŚCIE TWÓRCÓW
  HOME   PORTFOLIA   BIAŁO-CZERWONA/ White-Red   PROTEST TWÓRCÓW   TWÓRCY I PRAWO   KONTAKT  
  copyright 2003-2018 - ® Janusz Kobyliński