HOME
PORTFOLIA / TECZKI
BIAŁO-CZERWONA / WHITE-RED
PROTEST TWÓRCÓW
BANK KALENDARZY
BANK WYSTAW
TWÓRCY I PRAWO
O NAS
KONTAKT
aktualizacja: 18.07.2021

bialo-czerwona
REGULAMIN B-C/ W&R     Regulamin konkursu     wszystko o B-C/ W&R     Credo wydawcy
     
  Regulamin 6. edycji wydawnictwa
Biało-Czerwona/ White&Red

1. Wydawnictwo

1. Wydawnictwo Biało-Czerwona/ White&Red (zwane dalej B-C/ W&R) jest kontynuacją rocznika-katalogu Biało-Czerwona, którego 5 edycji zostało wydanych przez ZPAF OW w latach 1998-2002, na podstawie umowy z autorami tytułu.

2. W wyniku nowej umowy – licencji wydawniczej, aktualnym wydawcą B-C/ W&R jest Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP, zwane dalej Wydawcą.

3. B-C/ W&R w formie tradycyjnej, albumowej, zachowując wszystkie elementy wydawnicze oraz założenia merytoryczne Biało-Czerwonej, rozszerza zakres publikowanych ofert o nowe działy: wzornictwo, projektowanie internetowe i strony www, prezentacje multimedialne oraz sztuki czyste (malarstwo, fotografia, rzeźba, instalacje, multimedia itp.) mogące mieć swe nowe odniesienia na szeroko pojmowanym rynku reklamy i mediów.

4. Formuła dotychczasowa, albumowa, zostaje rozszerzona o nowe media: internet (www.biało-czerwona.pl i www.white-red.pl) oraz multimedialną płytę CD.

5. Każdy twórca, zwany dalej Zleceniodawcą, może zaprezentować swoje prace w wydawnictwie albumowym (w postaci rozkładówki) i/ lub na płycie CD i/ lub w Internecie (www.biało-czerwona.pl i www.white-red.pl) – zwane dalej Prezentacją.

6. Obszar dystrybucji wydawnictwa zostaje rozszerzony poza Polskę, między innymi na otwarty dla polskich twórców rynek Unii Europejskiej. Dla realizacji tego celu B-C/ W&R jest w całości i we wszystkich mediach dwujęzyczna, polsko-angielska.

2. Cele wydawnictwa B-C / W&R

1. Animacja i promowanie kreatywnych postaw społecznych, promowanie poszerzania obecności sztuki w społeczeństwie i wysokiej jakości artystycznej sztuki użytkowej i reklamy.

2. Promowanie w Polsce i za granicą twórców polskiej sztuki użytkowej.

3. Harmonogram wydawnictwa

Zmiana terminów NA LISTOPAD!

Na Wasze liczne sugestie, głównie tegorocznych abiturientów ASP, następiła zmiana harmonogramu na po wrześniowych dyplomach...

Tak istotnie było. Ponadto - liczyliśmy na konkretne wsparcie finansowe z odpowiednich funduszy Ministerstwa Kultury. Zakładany program gratisowych konkursowych powierzchni bez mecenatu państwa nie jest możliwy. Otrzymaliśmy kwotę zupełnie nieadekwatną do naszych założeń. Jesteśmy na początku kolejnej potyczki... już w PRAWYM i SPRAWIEDLIWYM nowym Ministerstwie KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Nowe terminy zostaną podane W LISTOPADZIE!

Osoby, które planują prezentację w B-C/ W&R prosimy o przesłanie do nas FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do 30 czerwca, co pozwoli nam zorientować się w skali zainteresowania.

4. Prezentacje w wydawnictwie

1. W B-C/ W&R będą publikowane Prezentacje Zleceniodawców, którzy spełniają warunki Regulaminu i dostarczą we właściwym terminie Wydawcy odpowiednio przygotowane Prezentacje.

2. Powierzchnia przeznaczona na Prezentację w wydawnictwie drukowanym to dwie strony, tzw. rozkładówka. Zamawiający może opublikować maks. 2 rozkładówki w jednym dziale/ dyscyplinie. Nie ogranicza się natomiast zamawiającemu ilości działów.

3. Obok publikacji płatnych w każdym z działów/ dyscyplin zostanie zamieszczonych około 40% Prezentacji bezpłatnych (dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury), promujących szeroko pojętych debiutantów w sztuce użytkowej – tych, którzy czują się na początku swojej artystycznej i/ lub zawodowej drogi. Możliwość taka zostanie przyznana w drodze konkursu, którego zasady precyzuje Regulamin konkursu.

4. Zleceniodawca nagrodzony w konkursie darmową publikacją nie może dokupić drugiej Prezentacji w tym samym dziale.

5. Również okładka 6. edycji B-C/ W&R zostanie wyłoniona w drodze konkursu (patrz Regulamin konkursu), a jej autor będzie nagrodzony dodatkowo bezpłatną publikacją swej jednej Prezentacji we wszystkich mediach B-C/ W&R

6. Sposób przygotowania Prezentacji w B-C/ W&R zostaje sprecyzowany w SPECYFIKACJI. Niespełnienie całości zawartych w SPECYFIKACJI warunków może spowodować odmowę publikacji z winy Zleceniodawcy.

7. W przypadku stwierdzenia wad merytorycznych lub technicznych Prezentacji Wydawca może poprosić o dostarczenie w terminie 7 dni jej skorygowanych lub brakujących elementów. Brak reakcji ze strony Zleceniodawcy będzie skutkował odmową publikacji z winy Zleceniodawcy.

8. Wydawca może odmówić publikacji z powodów innych niż wskazane w p. 6 i 7, np. z powodu profilu Prezentacji niezgodnego z założeniami działów/ dyscyplin B-C/ W&R lub zbyt niskiej wartości artystycznej lub merytorycznej albo niezgodności z Celami B-C/ W&R. Odmowa nie wymaga uzasadnienia; rozwiązaniem zobowiązań jest zwrot wpłaconej przez Zleceniodawcę zaliczki.

9. Zaliczka nie jest zwracana w przypadku odmowy publikacji z winy Zleceniodawcy.

10. Wydawca dopuszcza limitowaną ilość publikacji komercyjnych – reklam, ogłoszeń poza działami przeznaczonymi na prezentacje. Zasady oraz cennik tych publikacji określone są w pliku PDF – OGŁOSZENIA KOMERCYJNE /wkrótce/.

11. Pierwszeństwo w wyborze miejsca na ogłoszenia komercyjne mają sponsorzy wydawnictwa oraz firmy, które zawarły z wydawnictwem umowy barterowe.

5. Autorzy, twórcy, podmioty w B-C/ W&R

1. Zleceniodawcą może być polski twórca, niezależnie od swego miejsca zamieszkania.

2. Bez znaczenia jest status prawny zamawiającego; może nim być osoba prywatna nie prowadząca działalności gospodarczej, również firma – spółka np. studio graficzne, projektanckie, itp. o profilu działalności odpowiadającym publikowanym dyscyplinom w B-C/ W&R.

3. W działach z prezentacjami B-C/ W&R dopuszcza się wyłącznie publikacje autorskie lub grupy autorów.

6. Opłaty

1. Cena za Prezentację płatną w części REKLAMA, PROJEKT wynosi 950 PLN, w części SZTUKA opłata wynosi 500 PLN. Opłata obejmuje publikację we wszystkich mediach B-C/ W&R.

2. Opłata preferencyjna w części SZTUKA dotyczy wyłącznie jednej, dwustronicowej Prezentacji. Druga rozkładówka Prezentacji jest płatna nominalnie, czyli w wysokości 950 PLN.

2. Zamawiający wykonuje płatność 20% zaliczki najpóźniej do dnia wskazanego jako termin rezerwacji Prezentacji. W przypadku dostarczenia w tym terminie Wydawcy swej Prezentacji, Zamawiający dołącza do przesyłki z prezentacją dowód wpłaty zaliczki

3. Jako datę wykonanej płatności zaliczki przyjmuje się datę jej wpłynięcia na konto Wydawcy.

4. Zleceniodawca zobowiązuje się na formularzu Zamówienia do płatności pozostałej kwoty w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury, co nastąpi po wydrukowaniu katalogu B-C/ W&R i przesłaniu Zleceniodawcy egzemplarza autorskiego.

5. Uczestnicy konkursu na prezentację wnoszą opłatę za zgłoszenie w wysokości 50 PLN za każdą pracę (rozkładówkę). W przypadku nie zakwalifikowania do darmowego udziału opłata ta będzie zaliczona na poczet ewentualnego udziału płatnego, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Decyzję o dopłacie i udziale płatnym uczestnik konkursu może podjąć w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu w internecie.

6. Uczestnicy konkursu na okładkę wnoszą opłatę w wysokości 50 PLN za każdą zgłoszoną do konkursu pracę.

7. Cena komercyjnej reklamy wewnątrz wydania albumowego B-C/ W&R wynosi 10.000 PLN za rozkładówkę. Inne opcje ogłoszeń będą negocjowane.

8. Podane opłaty są wartościami netto, czyli bez VAT (22%)

9. Numer konta bankowego Stowarzyszenia Edukacji i Postępu STEP:
Bank BISE S. A., III oddział w Warszawie
nr konta: 69 1370 1037 0000 1701 4021 5100

wpłaty proszę dokonywać z dopiskiem: Biało-Czerwona.

7. Postanowienia końcowe

1. Prace – Prezentacje należy przesłać najpóźniej do 30 września
(decyduje data wysyłki priorytetem poleconym lub kurierem)
pod adres:
Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP
ul. Radziłowska 5, m. 1; 03-943 Warszawa

2. Wraz z Prezentacją należy przesłać wypełnione i podpisane Zamówienie (w PDF ), kopię wcześniej wypełnionego i wysłanego formularza ze strony www.biało-czerwona.pl /dostępny będzie na początku września/ oraz kopię dowodu wpłaty kwoty zaliczki.

3. Za Prezentację uważa się wszystkie elementy, jakie zostały sprecyzowane w SPECYFIKACJI.

4. Materiały nadesłane jako Prezentacje oraz jako prace konkursowe nie będą zwracane i przechodzą na własność Wydawcy.

5. Prace uszkodzone w trakcie transportu mogą nie zostać dopuszczone do planowanej wystawy oraz, zależnie od decyzji jury, również do konkursu.

6. W przypadku nie dojścia do realizacji zamierzeń wydawcy związanych z wydawnictwem B-C/ W&R, zwrot wpłaconych zaliczek (w terminie do 4 tygodni od daty poinformowania o tym Zleceniodawcy) skutkuje kasacją wszelkich wzajemnych roszczeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego zamieszczania nadesłanych prac bądź ich fragmentów na stronach internetowych: www.bialo-czerwona.pl, www.white-red.pl i www.2b.art.pl, w katalogach i innych publikacjach po-konkursowych, w nie komercyjnych materiałach Stowarzyszenia Edukacji i Postępu STEP oraz do publikowania ich na łamach prasy, prezentowania w radio, TV oraz na ewentualnych wystawach towarzyszących promocji B-C/ W&R.

8. Nadesłanie Prezentacji i prac konkursowych jest równoznaczne z:

  • akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu
  • oświadczeniem posiadania praw autorskich do nadesłanych prac (w tym praw osobistych do wizerunku sfotografowanych osób)
  • wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych uczestnika konkursu w bazie danych Stowarzyszenia Edukacji i Postępu STEP i portalu www.bialo-czerwona.pl oraz ich przetwarzania w celach związanych z niniejszym konkursem i wydawnictwem – a także w innych przyszłych działaniach w/ w pozostających w sferze promocji kultury i sztuki.

    9. Terminy podane w niniejszym Regulaminie mogą ulec zmianie, co zostanie ogłoszone w Internecie na stronach: www.bialo-czerwona.pl i www.2b.art.pl

  •  
    HOME   PORTFOLIA   BIAŁO-CZERWONA/ White-Red   PROTEST TWÓRCÓW   TWÓRCY I PRAWO   KONTAKT  
    copyright 2003-2021 - ® Janusz Kobyliński