HOME
PORTFOLIA / TECZKI
BIAŁO-CZERWONA / WHITE-RED
PROTEST TWÓRCÓW
BANK KALENDARZY
BANK WYSTAW
TWÓRCY I PRAWO
O NAS
KONTAKT
aktualizacja: 18.07.2021
  bialo-czerwona
DZIAŁY 
PRASA DONOSI 
STATUS TWÓRCY 
PRAWO AUTORSKIE 
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 
TWÓRCZE PODATKI 
 
STATUS TWÓRCY
Twórca a DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Porozumienie Łazienki Królewskie podejmowało "...szereg działań mających na celu oddzielenie działalności twórczej od działalności gospodarczej. Niestety do tej pory nie możemy przedstawić wykładni prawnej, która by w swojej interpretacji nie dopuszczała umiejscowienia indywidualnej działalności twórczej i artystycznej w sferze działalności gospodarczej...
...Sytuacja jest dramatyczna, gdyż pod groźbą sankcji karnych istnieje obowiązek zarejestrowania działalności gospodarczej do dnia 20 lutego 2005 roku, a w wyłączeniach wskazujących rodzaje działalności, które nie są uznane za działalność gospodarczą, nie ma wskazanej działalności twórczej i artystycznej..." /cały tekst/

Poniżej publikujemy korespondencję z MK wymienioną w przysłowiowym przededniu /...do 20 lutego/ obowiązku rejestracji działalności gospodarczej TWÓRCÓW! Czy istotnie tak jest?
Interpretacja Ministerstwa Kultury poniżej. cdn.

 • PYTANIE:
  9.02.05 - Jerzy J. Biernat, Prezes ZPAP

 • ODPOWIEDŹ:
  16.02.05 - Wojciech Z. Dziomdziora, Dyr. Dept. Prawno-Legislacyjny MK

 • Pismo Jerzego J. Biernata

  Warszawa, dn. 8.02.05 r
  Sz.P.
  Wojciech Dziomdziora
  Dyrektor Departamentu Prawno - Legislacyjnego
  Ministerstwo Kultury

  Szanowny Panie Dyrektorze,

  W związku z wejściem w życie Ustawy o swobodzie gospodarczej, nawiązując do art. 2 tejże Ustawy, zwracamy się z prośbą o wykładnię prawną i ewentualną interwencję umożliwiającą dalsze zawodowe funkcjonowanie twórców i artystów wykonawców posiadających dyplom szkół wyższych, uprawnienia Ministra Kultury lub członków stowarzyszeń twórczych przyjętych na podstawie dokonań twórczych i artystycznych.

  Według opinii środowiska artykuł ten uniemożliwia prowadzenie twórczości i działalności artystycznej realizowanych za pomocą umów o dzieło lub zlecenie

  Prosimy o wykładnię prawną szczególnie w kontekście:

 • samodzielnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne,
 • zryczałtowanych kosztów uzyskania dzieła (50%),
 • zwolnienia twórców i artystów wykonawców z podatku VAT za prace wykonywane w zakresie kultury i sztuki (załącznik nr 3 i nr 4 Ustawy o VAT),
 • zrównania ochrony lokali przeznaczonych do prowadzenia działalności w zakresie kultury i sztuki z lokalami mieszkalnymi w zasobach gminy, spółdzielni.

  Łączę wyrazy szacunku,
  Jerzy J. Biernat
  Prezes ZPAP

  Załącznik nr 1
  ZPAP OPOLE
  Radca prawny - Wiktor Pisarek

  Informuję, że w związku z wejściem Ustawy o swobodzie gospodarczej została ustalona nowa definicja działalności gospodarczej:

  Art. 2 [Pojęcie działalności gospodarczej] Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

  W związku z powyższym osoby, które dotychczas nie miały obowiązku dokonania zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, a wykonują działalność zawodową w sposób zorganizowany i ciągły obecnie mają obowiązek zgłosić taką działalność w terminie do 20 lutego 2005 r. W Kodeksie Wykroczeń wprowadzono następujący zapis:

 • Par. 1. Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny
 • DO GÓRY

  Odpowiedź Dyr. Wojciecha Z. Dziomdziory

  Warszawa, dn.16.02.05 r
  MINISTERSTWO KULTURY
  Departament Prawno-Legislacyjny
  Wojciech Z. Dziomdziora
  Dyrektor
  DP/WPA.024/48/05

  Szanowny Panie Prezesie

  W związku z pismem z dnia 9 lutego 2005 r. uprzejmie informuję, że w sprawach interpretowania zasad prawnych prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasad opodatkowania osób taką działalność prowadzących rzeczowo właściwe są odpowiednio Ministerstwo Gospodarki i Pracy oraz Ministerstwo Finansów. Poniżej przedstawiam następujące argumenty natury merytorycznej, związane z prowadzeniem działalności artystycznej jako szczególnego rodzaju działalności kulturalnej, które wskazują, że działalność ta nie w każdym przypadku traktowana być powinna jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej., także w przypadku jej prowadzenia przez dyplomowanych artystów plastyków:

  1) definicja działalności gospodarczej, zawarta w art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807), nie jest jedyną definicją tej działalności. W związku z tym, że zarówno ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - w art. 5a pkt 6, jak i ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) ? w art. 15 ust. 2, zawierają szczególne definicje działalności gospodarczej (w pierwszej z tych ustaw jest ona określana jako pozarolnicza działalność gospodarcza, w ustawie zaś o podatku VAT ? jako działalność gospodarcza samodzielna), uznać należałoby, że na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT powinny mieć zastosowanie te szczególne definicje, nie zaś ogólna definicja z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;

  2) ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) nie dokonała żądnych zmian ani w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani w ustawie o podatku od towarów i usług. Co prawda w art. 27 pkt 1 Przepisów wprowadzających ustawę o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzona została nowa, bardzo szeroka formuła definicji działalności gospodarczej na potrzeby Ordynacji podatkowej, nie można jednak zapominać, że Ordynacja podatkowa stanowi regulację o charakterze ogólnym, w stosunku do której poszczególne ustawy podatkowe, w tym regulujące podatek dochodowy i podatek VAT, stanowią unormowania szczególne. Zgodnie zatem z ogólną zasadą pierwszeństwa regulacji szczególnej przed regulacją ogólną uznać należałoby, że skoro w szczególnych ustawach podatkowych znajdują się odrębne definicje działalności gospodarczej, to w zakresie tych ustaw zasadne jest kierowanie się szczególnym rozumieniem pojęcia działalności gospodarczej, nie zaś pojęciem ogólnym z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz z Ordynacji podatkowej;

  3) zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i w ustawie o podatku od towarów i usług, w sposób szczególny traktowane są usługi, realizowane w zakresie tzw. działalności wykonywanej osobiście. Jednym z zakresów tej działalności jest osobiście wykonywana działalność artystyczna, o której mowa w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Działalność ta ani nie stanowi pozarolniczej działalności gospodarczej na potrzeby podatku dochodowego, ani też, pod pewnymi warunkami, nie jest objęta zakresem przedmiotowym podatku VAT ? zgodnie z wyłączeniem, określonym w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, które to wyłączenie odnosi się m. in. do usług realizowanych w ramach osobiście wykonywanej działalności artystycznej;

  4) nową definicję działalności gospodarczej z art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej należałoby interpretować systemowo i kompleksowo, nie ograniczając się do kładzenia nacisku na to, że działalnością taką może być m. in. działalność zawodowa, która zresztą w praktyce w większości przypadków pokrywa się z innym przedmiotowym zakresem działalności gospodarczej, czyli z działalnością usługową. Nie mniej istotne jest zawarte w powyższym przepisie zastrzeżenie, że działalnością gospodarczą jest działalność o charakterze zorganizowanym i ciągłym oraz że jest to działalność zarobkowa. To zatem od konkretnego artysty zależy, czy prowadzonej przez siebie działalności zechce nadać charakter zorganizowany i ciągły, np. zakładając powszechnie dostępną autorską galerię, w której prowadził będzie sprzedaż swoich obrazów, czy też poprzestanie na osobistym wykonywaniu działalności artystycznej w rozumieniu art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, np. realizując zamówienia innych podmiotów;/podkr. b-c/

  5) Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej nie dokonały także żadnych zmian w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.). Ustawa ta zaś w art. 2 ust. 2 nadal stanowi, że lokalem mieszkalnym jest również pracownia twórcy przeznaczona do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki. Przy tak ogólnej definicji pracowni twórcy nie ma wystarczających podstaw prawnych do odmawiania jej, w świetle przepisów powyższej ustawy, statusu lokalu mieszkalnego. Pracownia jest bowiem niezbędna w pracy nie tylko twórców, mających status przedsiębiorców, ale także twórców, ograniczających się do działalności artystycznej, wykonywanej osobiście.

  z poważaniem
  Wojciech Z. Dziomdziora

  DO GÓRY
  HOME   PORTFOLIA   BIAŁO-CZERWONA/ White-Red   PROTEST TWÓRCÓW   TWÓRCY I PRAWO   KONTAKT  
  copyright 2003-2021 - ® Janusz Kobyliński